Základné informácie o škole získate na tejto adrese: www.zssmsnovalubovna.edupage.org

 

 

 

 

 

 

Školský   poriadok školy

Školský   poriadok Materskej  školy

ŠkvP - ZŠ

ŠKVP - MŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  v ZŠ s MŠ za školský rok 2010/2011

Zápis do 1. ročníka

 

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie

 

 

Testy z MAT EMATIKY

 

Testy zo  SLOV. JAZYKA

 

 

 

Projekt Deutsch